Tin truyền thông

Thông tư 99.2015.ND.CP

Thông tư 99.2015.ND.CP

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản về sở hữu nhà ở, phát triển nhà ở, quản lý, sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà[...]

Thông tư 08 VBHN BXD 12.2019

Thông tư 08 VBHN BXD 12.2019

Thông tư 08 VBHN BXD 12.2019 ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng Nhà chung cư

Thông tư 02.2016 Ban hành Quy chế Quản lý sử dụng  nhà Chung Cư

Thông tư 02.2016 Ban hành Quy chế Quản lý sử dụng nhà Chung Cư

Thông tư 02.2016 Ban hành Quy chế Quản lý sử dụng  nhà Chung Cư

Nghị định số 30/2021 sửa đổi quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Nghị định số 30/2021 sửa đổi quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Chính phủ mới ban hành Nghị định số 30/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Một số vấn đề trong quản lý vận hành các chung cư đa sở hữu ở các đô thị lớn Việt Nam: thực trạng và giải pháp

Một số vấn đề trong quản lý vận hành các chung cư đa sở hữu ở các đô thị lớn Việt Nam: thực trạng và giải pháp

Các khu chung cư cao tầng đa sở hữu đang được xây dựng ngày càng nhiều ở các đô thị nước ta. Các khu chung cư này đòi hỏi cơ chế quản lý đặc thù để đảm bảo[...]