HỘI NGHỊ CHUNG CƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

HỘI NGHỊ CHUNG CƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

  • Ngày đăng : 29/11/2022
  • 117 lượt xem

Hội nghị nhà chung cư là hội nghị của đại diện chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư (đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu) hoặc đại diện các chủ sở hữu căn hộ/ người đang sử dụng nếu chủ sở hữu không tham dự

Hội nghị chung cư mang những đặc điểm sau:

– Hội nghị chung cư có quyền rất lớn, được quyết định tất cả các nội dung quan trọng trong hoạt động quản lý, sử dụng chung cư, trong đó đặc biệt là quyết định đề cử, bầu, bãi miễn các thành viên Ban quản trị nhà chung cư; thông qua, bổ sung, sửa đổi Bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư.

– Hội nghị chung cư chỉ được tổ chức khi đáp ứng các điều kiện nhất định, kể cả điều kiện về về số lượng người tham dự cuộc họp hội nghị nhà chung cư.

– Hội nghị nhà chung cư được chia thành hai loại: Hội nghị của tòa nhà chung cư và Hội nghị của cụm nhà chung cư. Điều kiện để tổ chức hội nghị giữa mỗi loại cũng có sự khác nhau.

– Kết quả của hội nghị chung cư về việc quyết định một vấn đề gì đó, được thông qua theo nguyên tắc đa số bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu, được lập thành biên bản có chữ ký của các thành viên chủ trì cuộc họp và thư ký cuộc họp Hội nghị nhà chung cư

#lexico